Potrebujete poradiť?

Na jedno nabitie: Slovenské letné destinácie v dosahu jedného dojazdu

Užitočné tipy 25.07.2022

1. Západné Slovensko – Plavecký Štvrtok — Bratislava – Trnava – Smolenice — Čachtice — Beckov — Trenčín — Čičmany (cca 250 km)

Roadt­rip môže­te zahá­jiť v Pla­vec­kom Štvr­t­ku — pies­ko­vá pláž, jaze­ro obklo­pe­né boro­vi­ca­mi a sku­toč­ná let­ná poho­da je ide­ál­nym začiat­kom kaž­dé­ho dob­ré­ho výle­tu. Tak­to vykú­pa­ní násled­ne vyraz­te do Bra­ti­sla­vy, kde si môže­te pozrieť cen­trum, hrad ale­bo sa len tak prejsť pop­ri bre­hu Duna­ja.

Nasle­du­je malý Rím Slo­ven­ska - Trna­va. Odpo­rú­ča­me pozrieť Kos­tol sv. Hele­ny, Ber­no­lá­ko­vu brá­nu, mest­skú Vežu na Tro­j­ič­nom námes­tí ale­bo obe židov­ské syna­gó­gy.

Z Trna­vy je to len zhru­ba pol hodin­ka autom do Smol­níc­ke­ho zám­ku s krás­nym nádvo­rím a neďa­le­kým par­kom. Zo Smo­le­níc sa do 50 minút dosta­ne­te do Čach­tíc. Hlav­nou atrak­ci­ou je, samoz­rej­me, Čach­tic­ký hrad s čaro­krás­nym výhľa­dom na celé oko­lie.

Obrá­zok: Smo­le­ni­ce

Bola by ško­da neza­sta­viť sa aj pri zrú­ca­ni­ne hra­du Bec­kov s boha­tou his­tó­ri­ou, kto­rá sia­ha až do čias Matú­ša Čáka Tren­čian­ske­ho. Ako pred­po­sled­ná zastáv­ka nasle­du­je Tren­čín, v kto­rom si môže­te pozrieť cen­trum mes­ta ale­bo hrad. Výlet zakon­čí­me obhliad­kou maleb­ných Čič­mian, kto­ré sú zapí­sa­né v zozna­me sve­to­vé­ho dedič­stva UNES­CO.

Obrá­zok: Čič­ma­ny

2. Stredné Slovensko – Bojnice — Rajecké Teplice — Lietava — Žilina — Šútovo — Liptovská Mara — Podbiel — Dolný Kubín — Zázrivá (cca 260 km)

Výlet odštar­tu­je­me v roz­práv­ko­vých Boj­ni­ciach — môže­te si prejsť tamoj­ší zámok, nav­ští­viť naj­star­šiu zoolo­gic­kú záh­ra­du na Slo­ven­sku ale­bo si pozrieť soko­liar­ske vystú­pe­nie.

Nasle­du­je Rajec­ká doli­na, v kto­rej vás čaka­jú naprí­klad zná­me kúpe­le a ter­mál­ne vody. Pri­bliž­ne desať kilo­met­rov od Žili­ny sa nachá­dza aj Lie­ta­va s gotic­ko-rene­sanč­ným hra­dom. Hrad pat­rí medzi najk­raj­šie zacho­va­né zrú­ca­ni­ny nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v stred­nej Euró­pe.

Obrá­zok: Lie­ta­va

Žili­na, pre­zý­va­ná aj per­la Váhu, je štvr­tým naj­väč­ším mes­tom Slo­ven­ska a tre­tím bodom náš­ho iti­ne­rá­ra. Nachá­dza­jú sa tu dve význam­né námes­tia, nie­koľ­ko galé­rii, či Buda­tín­sky hrad.

V Šúto­ve vás čaká Šútov­ský vodo­pád. Dosta­ne­te sa k nemu pri­bliž­ne do hodi­ny poho­do­vou chô­dzou.

Lip­tov­ská Mara je zas naj­väč­šou vod­nou nádr­žou na Slo­ven­sku – túto obrov­skú masu vody nevy­ne­chá­me ani na našom roadt­ri­pe.

Pri dedi­ne Pod­biel vás môže prek­va­piť Fran­tiš­ko­va Huta. Býva­lá tová­reň na žele­zo je výraz­ným prv­kom v kra­ji­ne, kto­rý priam pozý­va ces­tu­jú­cich zasta­viť sa a pre­skú­mať kaž­dé záku­tie.

Obrá­zok: Fran­tiš­ko­va Huta

Ces­tou na Dol­ný Kubín sa urči­te zastav­te na Orav­skom hra­de. Odtiaľ vedie krás­na ces­ta sme­rom k Zázri­vej. Posled­né kilo­met­re výle­tu vás môžu zaviesť do Ter­cho­vej ale­bo Vrat­nej doli­ny.

3. Východné Slovensko — Krásna Hôrka — Betliar — Poprad — Štrbské pleso — Kežmarok — Levoča — Spiš — Prešov — Košice (cca 260 km)

Zre­kon­štru­ova­ná Krás­na Hôr­ka je naším výcho­dis­ko­vým bodom roadt­ri­pu po východ­nom Slo­ven­sku. Uvi­dí­te v nej múze­um dobo­vé­ho zaria­de­nia a nábyt­ku. Nasle­du­je pôvod­né síd­lo šľach­ty a poľov­níc­ky kaš­tieľ Bet­liar. Podob­ne, ako v Krás­nej Hôr­ke, sa dnes vo vnút­ri nachá­dza múze­um his­to­ric­kej byto­vej kul­tú­ry a náby­tok z 15. — 17. sto­ro­čia.

Výlet pokra­ču­je až do Pop­ra­du. Naj­výz­nam­nej­šou pamiat­ko­vou zónou v Pop­ra­de je cen­trum mest­skej čas­ti Spiš­ská Sobo­ta. Mimo­riad­ne vzác­nou archi­tek­to­nic­kou pamiat­kou je tu Kos­tol svä­té­ho Jura­ja s pia­ti­mi nesko­ro­go­tic­ký­mi kríd­lo­vý­mi oltár­mi a hlav­ným oltá­rom od Maj­stra Pav­la z Levo­če.

Štr­b­ské ple­so s výhľa­dom na Vyso­ké Tat­ry je neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou Tatrans­ké­ho národ­né­ho par­ku a aj náš­ho výle­tu.

Nasle­du­je tatrans­ké mes­to Kež­ma­rok, zná­me naj­mä vďa­ka vyso­ké­mu množ­stvo kos­to­lov. Naj­vý­raz­nej­ší je urči­te Nový evan­je­lic­ký kos­tol ale­bo Dre­ve­ný arti­ku­lár­ny kos­tol.

Obrá­zok: Dre­ve­ný arti­ku­lár­ny kos­tol a Lute­rán­ska veža

V Levoči, kto­rá je zapí­sa­ná v sve­to­vom zozna­me UNES­CO, zas odpo­rú­ča­me obzrieť si Oltár maj­stra Pav­la.

Z Levo­če je to už násled­ne len na skok do Spiš­ské­ho pod­hra­dia, odkiaľ vás ces­ta dove­die až ku Spiš­ské­mu hra­du — naj­väč­šie­mu hra­du v stred­nej Euró­pe.

Urči­te nevy­ne­chaj­te ani maleb­né cen­trum Pre­šo­va. Roadt­rip môže­te ukon­čiť v slo­ven­skom hlav­nom mes­te kul­tú­ry — pre­krás­nych Koši­ciach.

Plá­nu­je­te si na dovo­len­ko­vé ces­ty po Slo­ven­sku zaob­sta­rať nové, spo­ľah­li­vé elek­tro­nic­ké vozid­lo? V Arva­le máme skla­dom množ­stvo áut, na kto­rých môže­te jaz­diť už do týžd­ňa od pod­pi­su zmlu­vy.

Kontaktujte nás