Potrebujete poradiť?

Kolóna v horúčave: Ako ušetriť vodu, jedlo a sily

Užitočné tipy 25.07.2022

1. Postarajte sa o auto

Keď­že sa ben­zín naj­rých­lej­šie míňa prá­ve pri poma­lom pla­ze­ní sa v koló­ne, odpo­rú­ča­me vyra­ziť na ces­ty s plnou nádr­žou. Záro­veň odpo­rú­ča­me skon­tro­lo­vať hla­di­nu chla­dia­cej kva­pa­li­ny, chla­dia­ci sys­tém a tlak v pneuma­ti­kách ešte skôr, než vyštar­tu­je­te. Obzvlášť pneuma­ti­ky strá­ca­jú pruž­nosť prá­ve pri vyš­ších tep­lo­tách.

2. Vypnite motor

Vo vše­obec­nos­ti pla­tí: vypni­te motor auta hneď, ako bude jas­né, že si v pre­máv­ke posto­jí­te. Tak­to ušet­rí­te pali­vo a ešte aj zmi­ni­ma­li­zu­je­te zne­čis­te­nie ovzdu­šia.

Ak potre­bu­je­te pred­sa len naštar­to­vať, naprí­klad kvô­li kli­ma­ti­zá­cii, rov­no si nabi­te elek­tro­nic­ké zaria­de­nia. Ak nabí­ja­te elek­tro­ni­ku kým je motor vypnu­tý, zby­toč­ne vybí­ja­te auto­ba­té­riu.

3. Zachovajte si chladnú hlavu

Roz­umie­me, že ostať trčať v horú­ča­ve v koló­ne je mrzu­té a frus­tru­jú­ce. Psy­cho­ló­go­via pre­to navrhu­jú zame­rať sa na fakt, že utr­pe­nie je dočas­né a že mno­hí ďal­ší sú v rov­na­kej situ­ácii. Záro­veň môže­te skú­siť nega­tív­nu ener­giu pre­ta­viť do uži­toč­nej akti­vi­ty - naprí­klad zve­rej­ne­ním infor­má­cii o situ­ácii na mies­te v ces­to­va­teľ­ských apli­ká­ciách.

Pomá­ha aj vystú­piť z auta a natiah­nuť si nohy. Dávaj­te si však pozor na oko­li­té autá.

4. Nezabudnite na vodu

Počas horú­cich dní je kľú­čo­vé dbať na pit­ný režim. Dehyd­ra­tá­cia spô­so­bu­je úna­vu, boles­ti hla­vy a spo­ma­le­né reak­cie. Nápo­je by ste pre­to mali počas ces­ty piť v pra­vi­del­ných inter­va­loch. Nema­li by ste ich však hltať pri­rých­lo.

Európ­sky úrad pre bez­peč­nosť potra­vín odpo­rú­ča mužom vypiť kaž­dý deň mini­mál­ne 2 lit­re teku­tín a ženám pri­bliž­ne 1,5 lit­ra. Deti vo veku od šty­roch do 13 rokov by mali vypiť dva až tri lit­re teku­tín.

Záro­veň je dob­ré vyhnúť sa pitiu kofe­ínu ale­bo alko­ho­lu, čím obme­dzí­te potre­bu ísť na toale­tu. Ale keď­že šťas­tie pra­je pri­pra­ve­ným, odpo­rú­ča­me mať v aute odlo­že­ný toalet­ný papier ale­bo vlh­če­né obrús­ky.

5. Myslite na jedlo

Po nie­koľ­kých hodi­nách na ces­te vám urči­te vyhlad­ne. Odbor­níč­ka na výži­vu Char­lot­te Stir­ling-Reed však odpo­rú­ča vyhnúť sa nezdra­vé­mu občerstve­niu ako sú kek­sí­ky či zemia­ko­vé lupien­ky.

Nezdra­vé jed­lo vám môže poskyt­núť krát­ke náva­ly ener­gie. Po úvod­nom nabu­de­ní však úro­veň ener­gie rých­lo kle­sá. Prav­de­po­dob­ne sa tak bude­te one­dl­ho cítiť una­ve­ní a vyčer­pa­ní,” objas­ňu­je.

” Namies­to toho odpo­rú­čam zba­liť si orieš­ky. Sú skve­lým zdro­jom ener­gie, neho­vo­riac o tom, že sú plné vita­mí­nov, mine­rá­lov a vlák­ni­ny. Ľah­ko sa skla­du­jú bez toho, aby sa poka­zi­li,” dodá­va.

Okrem toho odpo­rú­ča zobrať si na ces­tu ovo­cie ako jabl­ká a baná­ny. Skve­lá je aj dóza s nakrá­ja­ným meló­nom.

Pri výbe­re spo­ľah­li­vé­ho auta na dlhé ces­ty sa spo­ľah­ni­te na Arval. Vyber­te si z našej ponu­ky skla­do­vých vozi­diel a jaz­di­te už do týžd­ňa po pod­pi­se zmlu­vy.

Kontaktujte nás