Potrebujete poradiť?

Hybrid? Plug-in hybrid? Elektrické? Aký je medzi nimi rozdiel a ktoré si vybrať?

Užitočné tipy 21.04.2022

Autá už dáv­no nede­lí­me len na die­sel a ben­zín. Časom sa do par­tie pri­dal plyn a posled­né roky sa postup­ne sna­žia pre­brať domi­nan­ciu rôz­ne dru­hy elek­tro­mo­bi­lov. Aké sú základ­né roz­die­ly medzi rôz­ny­mi druh­mi elek­tro­mo­bi­lov?

Full hybrid

Zjed­no­du­še­ne tiež zva­ný iba hyb­rid, je motor, kto­rý je zlo­že­ný zo spa­ľo­va­cie­ho moto­ra a elek­tric­kej baté­rie. Tie pohá­ňa­jú motor buď kom­bi­no­va­ne, ale­bo kaž­dý zvlášť. Výho­dou je, že elek­tric­ká ener­gia je dopĺňa­ná naprí­klad aj brz­de­ním — nahro­ma­de­ná ener­gia pri brz­de­ní sa ucho­vá­va v baté­rii a je pri­pra­ve­ná na neskor­šie využi­tie.

Mild hybrid

Nie­kto­rí ľudia si stá­le zamie­ňa­jú full hyb­rid s jeho mild” ver­zi­ou. Aký je hlav­ný roz­diel? Mild hyb­rid nedo­ká­že jaz­diť v čis­to elek­tric­kom reži­me a je len akým­si pomoc­ní­kom spa­ľo­va­cie­ho moto­ra, hlav­ne pri roz­bie­ha­ní a zni­žu­je emi­sie pri rela­tív­ne nízkch nákla­doch na úpra­vu moto­ra.

Plug-in hybrid

Stá­le je kom­bi­ná­ci­ou spa­ľo­va­cie­ho a elek­tric­ké­ho moto­ra, ale na roz­diel od mild hyb­ri­du doká­že ísť čis­to na elek­tric­kú ener­giu (aj keď len nie­koľ­ko desia­tok kilo­met­rov). Bater­ku je mož­né dobí­jať spa­ľo­va­cím moto­rom ale­bo z elek­tro­na­bí­jač­ky. Rov­na­ko ako pri full hyb­ri­doch sa tu využí­va tzv. reku­pe­rač­né brz­de­nie — nad­by­toč­ná ener­gia sa ukla­dá do baté­rií.

Ak hľa­dá­te auto do mes­ta, môže byť pre vás ide­ál­nou voľ­bou a keď si ustrá­ži­te nabí­ja­cie cyk­ly, v ide­ál­nom prí­pa­de nebu­de­te musieť vôbec dotan­ko­vá­vať. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že tie­to autá väč­ši­nou nepod­po­ru­jú rých­lo­na­bí­ja­nie.

Elektromobil

Žiad­ne spa­ľo­va­cie moto­ry, žia­den hluk (iba ume­lý, pri­da­ný, aby upo­zor­nil chod­cov na blí­žia­ce sa vozid­lo). Elek­tro­mo­bi­ly nabí­ja­te v prá­ci, z verej­ných dobí­ja­cích sta­níc ale­bo doma, no jed­no nabi­tie môže trvať aj desiat­ky hodín, tak­že sa sta­ne­te exper­tom na dôklad­né plá­no­va­nie dlh­ších trás. Našťas­tie, na mno­hých mies­tach exis­tu­jú rých­lo­na­bí­ja­cie sta­ni­ce, ale pred­sta­vu­jú pre baté­riu väč­šiu záťaž a neod­po­rú­ča­me to robiť prí­liš čas­to.

V spo­lu­prá­ci s naši­mi par­tner­mi, naj­väč­ší­mi posky­to­va­teľ­mi nabí­ja­cích sta­níc na Slo­ven­sku, Gre­en­way a ZSE Dri­ve, vám poskyt­ne kom­plet­né pora­den­stvo a zabez­pe­čí­me pohodl­né dobí­ja­nie auto­mo­bi­lu vša­de na Slo­ven­sku, aj v celej Euró­pe.

Plá­nu­je­te si zado­vá­žiť elek­tro­mo­bil cez ope­a­tív­ny lea­sing? Pozri­te si našu aktu­ál­nu ponu­ku skla­do­vých vozi­diel a jaz­diť môže­te už do týžd­ňa od pod­pi­su zmlu­vy.

Kontaktujte nás