Potrebujete poradiť?

Asistenčné systémy - vyznáte sa vo všetkých skratkách?

Užitočné tipy 22.08.2022

Základná výbava každého moderného automobilu

Brzdenie je bezpečnejšie

Sys­tém ABS je od roku 2004 povin­ný v kaž­dom novo vyro­be­nom vozid­le. Skrat­ka má pôvod v náz­ve Anti-bloc­king sys­tem, v pre­kla­de pro­ti­blo­ko­va­cí sys­tém, kto­rý slú­ži na zabrá­ne­nie zablo­ko­va­nia kolies pri brz­de­ní vo väč­ších rých­los­tiach. V pra­xi sa to pre­ja­vu­je úmy­sel­ným pre­kl­zom kolies pri brz­de­ní, aby vozid­lo úpl­ne nestra­ti­lo priľ­na­vosť s vozov­kou. V opač­nom prí­pa­de by hro­zil efekt saní, kedy sa auto nekon­tro­lo­va­teľ­ne kĺže, až kým ho neza­sta­ví pre­káž­ka.

V zákrute s istotou

Ďal­ší dnes už povin­ný prvok výba­vy je sys­tém ESP (nie­ke­dy aj ESC), celým náz­vom Elect­ro­nic Sta­bi­li­ty Prog­ram je elek­tro­nic­ká sta­bi­li­zač­ná kon­tro­la, kto­rá kon­tro­lu­je sta­bi­li­tu váš­ho vozid­la pri jaz­de. Ak dôj­de k pre­kl­zu kolies, šmy­ku, ale­bo inej stra­te sta­bi­li­ty, prá­ve ten­to sys­tém zasiah­ne v podo­be pri­brz­de­nia kon­krét­nych kolies tak, aby bola trak­cia čo naj­skôr navrá­te­ná.

Na tie­to 2 základ­né sys­té­my navä­zu­jú dopl­n­ko­vé asis­ten­ty, kto­ré zabez­pe­ču­jú ply­nu­lú jaz­du bez akých­koľ­vek neprí­jem­nos­tí.

Plynulé zrýchlenie bez pretáčania

Skrat­ka ASR pochá­dza z náz­vu Anti-Slip Regu­la­ti­on. Ide o roz­ší­re­nie sys­té­mu ABS, a zabra­ňu­je pre­šmy­ko­va­niu hna­cích kolies pri zrých­ľo­va­ní vozid­la a počas samot­nej jaz­dy. Jeho úlo­hou je uviesť vozid­lo do pohy­bu čo naje­fek­tív­nej­šie zame­dze­ním pre­tá­ča­nia kolies, čím je zais­te­ná jazd­ná sta­bi­li­ta a ovlá­da­teľ­nosť auta pri zrých­le­ní.

Zrýchlenie aj bez nohy na plyne

Sys­tém MSR, pôvo­dom z nemec­ké­ho Motor Sch­lepp­mo­ment Rege­lung zna­me­ná v pre­kla­de regu­lá­ciu krú­tia­ce­ho momen­tu vozid­la. Ten­to asis­tent je dopl­n­kom vyš­šie uve­de­ných sys­té­mov ABS a ASR. V pra­xi fun­gu­je zabrá­ne­ním šmy­ku vozid­la jem­ným pri­da­ním ply­nu, čím sa pred­chá­dza hroz­be vzni­ku šmy­ku pri náh­lom pokle­se rých­los­ti vozid­la.

Vždy pripravená doplnková brzda

Pod skrat­kou HBA sa skrý­va fun­kcia Hyd­rau­lic Bra­ke Assist Sys­tem. Je to hyd­rau­lic­ký brz­do­vý asis­tent, kto­rý je tiež súčas­ťou ESP. V prí­pa­de nut­nos­ti HBA zasiah­ne zvý­še­ním tla­ku na brz­dy, čím auto spo­ma­lí viac, než keby vodič len manu­ál­ne stla­čil brz­du. Samoz­rej­me, účin­ný je stá­le aj sys­tém ABS, kto­rý strá­ži prí­liš­né brz­de­nie.

Zvláda 2 povrchy naraz

Fun­kcia EDS – Elect­ro­nic Dif­fe­ren­tial Slip­pe­ry Sys­tem, v pre­kla­de elek­tro­nic­ká uzá­vier­ka dife­ren­ciá­lu, umož­ňu­je roz­jazd vozid­la na povr­chu s odliš­nou priľ­na­vos­ťou na kaž­dom kole­se. Ak teda v zime sto­jí­te jed­ným kole­som na suchom asfal­te a dru­hým kole­som na klz­kom ľade, EDS vám pomô­že sa hlad­ko roz­be­hnúť.

S Arva­lom je ces­ta k nové­mu vozid­lu naozaj jed­no­du­chá. Jaz­diť na aute môže­te už týž­deň po pod­pi­se zmlu­vy. Pozri­te si našu kom­plet­nú ponu­ku.

Kontaktujte nás