Potrebujete poradiť?

Ako správne zabehnúť nové auto

Užitočné tipy 21.09.2022

Jazdite plynulo aspoň prvých 1000 kilometrov

Ak naštar­tu­je­te, mali by ste nechať motor aby chví­ľu nechať na voľ­no­beh aspoň minú­tu, aby sa olej zohrial a roz­tie­kol pres­ne ako v kuchy­ni 😊. Motor by sa nemal vytá­čať do vyso­kých otá­čok, odpo­rú­ča sa s ben­zí­no­vým moto­rom do 5000 otá­čok, die­sel oko­lo 3000. Šofé­rom sa odpo­rú­ča takis­to nezrých­ľo­vať veľ­mi inten­zív­ne. Pri novom aute je dob­ré si osvo­jiť a naučiť sa, ako správ­ne pou­ží­vať asis­tenč­né sys­té­my.

Spotreba by mala byť lepšia až po pár tisíckach kilometrov

Väč­ši­nou sa stá­va, že po prvých tan­ko­va­niach sú ľudia smut­ní, akú má ich auto spot­re­bu a že výrob­ca ich zavá­dzal. Avšak nie je tomu tak, spot­re­ba auta sa často­krát pre­ja­ví aj po viac ako 10 000 kilo­met­roch. Takis­to je to aj v prí­pa­de spot­re­by ole­ja, počas prvých 8000 km býva vyš­šia.

Pneumatiky by mali vydržať dlhšie, ak sa k nim budete správať slušne

Počas prvých sto­viek kilo­met­rov by ste mali vaše pneuma­ti­ky šet­riť a potom sa vám to prav­de­po­dob­ne vrá­ti. Ak máte radi odpich z mies­ta s pís­ka­jú­ci­mi pneuma­ti­ka­mi nie je to to čo by ste mali dopriať svoj­mu autu na začiat­ku.

Brzdy a tlmiče si zaslúžia takisto pozornosť

V prvých kilo­met­roch sú tlmi­če tvr­d­šie, je v nich veľ­ké tre­nie a hlav­ne u auto­mo­bi­lov niž­šej ceno­vej trie­dy sa pou­ží­va­jú lac­nej­šie tlmi­če, čo sa môže pre­ja­viť na vlast­nos­tiach vozid­la neskôr. Brz­dy sú alfou ome­gou a doká­žu bez­peč­ne zasta­viť auto z akej­koľ­vek rých­los­ti. Exper­ti dôraz­ne upo­zor­ňu­jú, že zabe­hnu­tie tlmi­čov a bŕzd bude mať význam­ný vplyv na neskor­šiu opti­mál­nu fun­kciu, mini­ma­li­zá­ciu vib­rá­cií, škrí­pa­nie a tak­tiež trvan­li­vosť.

Niečo vám na novom aute nevonia“?

Nepa­ni­kár­te! Pri novom aute je úpl­ne nor­mál­ne že die­ly sú pokry­té naj­rôz­nej­ší­mi ochran­ný­mi fil­tra­mi a vrstva­mi, kto­ré sa musia postup­ne vypá­liť“. Keď pri­ve­zie­te auto z pre­daj­ne, môže teda podiv­ne zapá­chať avšak netre­ba sa báť. Postup­ne sa vo vašom vozid­le bude­te cítiť ako ryba vo vode.

Ako teda správne zabehnúť nové auto?

Názo­rov a rád je neúre­kom a nie všet­ky sa môžu zho­do­vať, avšak zhr­nie­me vám zopár bodov, kto­rý­mi vie­te pre­dísť zby­toč­ným poru­chám a ušet­rí­te tak nema­lé finanč­né pros­tried­ky:

  • Pre­čí­taj­te si uží­va­teľ­skú prí­ruč­ku
  • Jaz­di­te pri­me­ra­né vzdia­le­nos­ti nie prí­liš krát­ke, avšak úmer­né zohria­tiu moto­ra
  • Netlač­te prí­liš na ply­no­vý pedál (nie ste na pre­te­kár­skom okru­hu)
  • Nevy­tá­čaj­te motor do vyso­kých otá­čok
  • Na brz­do­vý pedál nešliap­te prud­ko
  • Nepou­ží­vaj­te čas­to tem­po­mat pri jaz­de v mes­te

Je vôbec zabehnutie dôležité?

Ak by ste neza­be­hnu­tý motor vysta­vi­li až prí­liš veľ­kej záťa­ži, môže sa stať, že sa nie­kto­ré die­ly pre­hre­jú, ale­bo odlo­mia prí­pad­ne sa vytvo­ria mies­ta, kde kov zme­ní štruk­tú­ru a môže vám to pri­niesť nema­lé prob­lé­my. Dbaj­te teda o správ­ne nasta­ve­nie a pris­pô­so­be­nie váš­ho táto­ša“ pod­mien­kam na našich ces­tách.

S Arva­lom je ces­ta k nové­mu vozid­lu naozaj jed­no­du­chá. Pozri­te si našu kom­plet­nú ponu­ku.

Kontaktujte nás