Potrebujete poradiť?

5 vecí, na ktoré treba myslieť pri zapnutej klimatizácii

Užitočné tipy 22.08.2022

Pozor na bdelosť za volantom

Pod­ľa exper­tov je dôle­ži­té, aby posád­ka ces­to­va­la v chlad­nej a dob­re vet­ra­nej kabí­ne. Je totiž doká­za­né, že pri tep­lo­te 35°C člo­vek rea­gu­je o 20% pomal­šie ako pri tep­lo­te 25°C. To je podob­ný efekt, ako keby vodič jaz­dil s 0,5 pro­mi­le alko­ho­lu v krvi.

Ako udržiavať ideálnu teplotu v kabíne?

Chla­diť inte­ri­ér kli­ma­ti­zá­ci­ou sa postup­ne stá­va súčas­ťou kaž­dej jaz­dy autom. Je teda dôle­ži­té ju vedieť správ­ne pou­ží­vať, aby posád­ke slú­ži­la a neško­di­la.

1. Rozdiel teplôt medzi vnútrom a vonkajškom

V let­ných mesia­coch sa tep­lo­ty špl­ha­jú k závrat­ným hod­no­tám. Je ale dôle­ži­té mys­lieť na pre­chod z vyc­hla­de­né­ho inte­ri­é­ru vozid­la von. Pri veľ­kom roz­die­le tep­lôt môže u posád­ky dôjsť aj k tep­lot­né­mu šoku, kto­rý môže viesť k osla­be­niu orga­niz­mu. Telo totiž potre­bu­je istý čas na pris­pô­so­be­nie sa oko­li­té­mu pro­stre­diu. Odpo­rú­ča sa teda udr­žia­vať tep­lo­tu vo vozid­le maxi­mál­ne o 7 stup­ňov niž­šiu, ako je vo von­kaj­šom pro­stre­dí.

2. Pred odjazdom kabínu vyvetrajte

Ak vozid­lo sto­jí na pria­mom sln­ku, mali by ste dbať na poriad­ne vyvet­ra­nie kabí­ny pred odjaz­dom. Pomô­že to k rých­lej­šej výme­ne a ochla­de­niu vzdu­chu vo vnút­ri vyhria­te­ho vozid­la. Po zapnu­tí kli­ma­ti­zá­cie sa kabí­na vyc­hla­dí skôr, čím minie­te menej pali­va a čas­ti sys­té­mu kli­ma­ti­zá­cie nebu­dú tak namá­ha­né.

3. Používajte vnútornú recirkuláciu vzduchu

Po dosia­hnu­tí poža­do­va­nej tep­lo­ty v kabí­ne pre­pni­te kli­ma­ti­zá­ciu na vnú­tor­nú recir­ku­lá­ciu vzdu­chu. V kabí­ne tak bude cir­ku­lo­vať už vyc­hla­de­ný vzduch, kto­rý len prej­de chla­di­čom kli­ma­ti­zá­cie. Dosiah­ne­te tak chlad­nej­ší vzduch, ako keby kli­ma­ti­zá­cia musí neus­tá­le chla­diť vzduch zvon­ka. Bonu­som je niž­šia spot­re­ba, keď­že kom­pre­sor kli­ma­ti­zá­cie sa namá­ha menej.

4. Vypnite klimatizáciu pred vypnutím motora

Vypnu­tie kli­ma­ti­zá­cie 5 minút pred tým, ako dora­zí­te do cie­ľa, zabez­pe­čí úpl­né vysc­hnu­tie výpar­ní­ka kli­ma­ti­zá­cie. Bak­té­rie a ples­ne tak nebu­dú mať vhod­né pod­mien­ky na mno­že­nie, kto­ré môžu v opač­nom prí­pa­de spô­so­biť neprí­jem­ný zápach, v hor­šom prí­pa­de res­pi­rač­né prob­lé­my.

5. Celoročné používanie a pravidelný servis

Tak ako kaž­dé­mu sys­té­mu, aj kli­ma­ti­zá­cií pros­pe­je, ak je pou­ží­va­ná pra­vi­del­ne počas celé­ho roka. V zim­ných mesia­coch pomá­ha rých­lej­šie odstrá­niť nad­by­toč­nú vlh­kosť v inte­ri­é­ri.
Na jar pred novou sezó­nou sa odpo­rú­ča spra­viť ser­vis kli­ma­ti­zač­né­ho sys­té­mu, kto­rý zabez­pe­čí plnú funkč­nosť vte­dy, keď to bude­te naj­viac potre­bo­vať.

Kli­ma­ti­zá­cia je kom­fort­ným celo­roč­ným spo­loč­ní­kom na ces­tách. Je pre­to dôle­ži­té dbať na jej funkč­nosť a správ­ne pou­ži­tie. V prí­pa­de zaned­ba­nia údrž­by totiž môže­te ohro­ziť svo­je zdra­vie.


Šťast­nú ces­tu pra­je­me a jaz­di­te bez­peč­ne.

Kontaktujte nás