Potrebujete poradiť?

4 užitočné rady: Kedy prezuť do letných pneumatík?

Užitočné tipy 16.03.2022

Zákon nám ukla­dá povin­nosť pou­ží­vať zim­né pneuma­ti­ky od 15. novem­bra do 31. mar­ca, ak sa na vozov­ke nachá­dza súvis­lá sne­ho­vá pokrýv­ka, ľad, ale­bo nám­ra­za. Pri pre­zú­va­ní do let­ných však nie je 100% sme­ro­daj­ný dátum v kalen­dá­ri. Dôle­ži­té je dbať na tie­to zása­dy:

Určite nejazdite celoročne na zimných pneumatikách

Nie­kto­rí vodi­či chcú v lete dobe­hať” zim­né pneuma­ti­ky, kto­ré majú menej ako 4 mm dezé­nu a neda­jú sa už pou­žiť počas nasle­du­jú­cej zimy. Ten­to zloz­vyk je nebez­peč­ný hneď z nie­koľ­kých dôvo­dov.

Zim­né gumy majú niž­šiu styč­nú plo­chu s vozov­kou, a pri brz­de­ní sa tak môže vaša brzd­ná drá­ha pre­dĺžiť až o 20 %. Zim­ný dezén je pris­pô­so­be­ný na níz­ke tep­lo­ty a tep­lá vozov­ka mu urči­te nepro­spie­va. Na gumách nešet­ri­te — za to rizi­ko vám to nesto­jí.

Neponáhľajte sa

Nedaj­te sa okla­mať slneč­ný­mi lúča­mi, kto­ré na vás vykú­ka­jú počas tep­lej­ších mar­co­vých dní. Dôle­ži­tý údaj, kto­rý je tre­ba sle­do­vať, je 7 °C. Ak je cez deň tep­lo, no pri vašej ran­nej ces­te do prá­ce ešte pri­tu­hu­je, s pre­zu­tím počkaj­te. Rov­na­ko, ak vie­te, že bude­te ces­to­vať do hor­ských oblas­tí, je urči­te lep­šie nechať si zim­né obu­tie, aj keď v doli­nách je jar v plnom prú­de.

Až keď začnú byť ran­né a večer­né tep­lo­ty pra­vi­del­ne nad úrov­ňou 7 stup­ňov a nehro­zia žiad­ne prí­zem­né mra­zy, máte zele­nú a môže­te pre­zú­vať.

Ako skladovať zimné pneumatiky

  • Pred usklad­ne­ním ich poriad­ne pou­mý­vaj­te a odstráň­te kamien­ky z dezé­nu.
  • Skon­tro­luj­te, či nie sú zjaz­de­né nerov­no­mer­ne – to môže indi­ko­vať prob­lé­my s geomet­ri­ou.
  • Skla­duj­te ich v tme a chla­de.
  • Pneuma­ti­ky, kto­ré sú na dis­koch, môže­te ulo­žiť na seba do komí­na, ale­bo zave­siť na háky.
  • Pneuma­ti­ky bez dis­kov nikdy neve­šaj­te, ale polož­te ich na sto­ja­to a raz za čas pootoč­te, aby nestá­li na rov­na­kej plo­che.

Ako si ušetriť starosti s prezúvaním

Vďa­ka ope­ra­tí­ne­mu lea­sin­gu na nič z vyš­šie popí­sa­né­ho nemu­sí­te mys­lieť. V rám­ci jedi­nej mesač­nej splát­ky máte zahr­nu­tú aj sta­rost­li­vosť o pneuma­ti­ky.

Vaše nové auto na ope­ra­tív­ny lea­sing od Arva­lu sezón­ne pre­zujeme a dru­hú sadu pneuma­tík ulo­žíme v bato­ži­no­vom pries­to­re. Tie potom môže­te nechať usklad­niť v kto­rom­koľ­vek zmluv­nom pne­user­vi­se pod­ľa váš­ho výbe­ru.

Kontaktujte nás