Potrebujete poradiť?

15 praktických rád: Ako šoférovať v daždi a hmle

Užitočné tipy 16.03.2022

Marec a nasle­du­jú­ce jar­né mesia­ce so sebou pri­ná­ša­jú pre­men­li­vé poča­sie, a pre­to si nezaš­ko­dí zopa­ko­vať pár dob­rých rád, ako pris­pô­so­biť jaz­du nároč­nej­ším pove­ter­nost­ným pod­mien­kam.

Pred jazdou

 • Zapni­te kúre­nie a jem­ne poot­vor­te okná, aby sa vám čo naj­rých­lej­šie odro­si­li.
 • Skon­tro­luj­te si tlak v pneuma­ti­kách, hĺb­ku dezé­nu a tiež stie­ra­če.
 • Zapni­te svet­lá. Nesvieť­te diaľ­ko­vý­mi, pre­to­že to v daž­di len zní­ži vidi­teľ­nosť. Upred­nost­ni­te stre­tá­va­cie svet­lá a keď sa poča­sie umúd­ri, neza­bud­ni­te vypnúť hmlov­ky.
 • Vez­mi­te do úva­hy zhor­še­né poča­sie a naplá­nuj­te si na ces­tu viac času ako zvy­čaj­ne. Rezer­vu na 100 % využi­je­te.

Počas jazdy

 • Nerozp­ty­ľuj­te sa tele­fó­nom, rádi­om či iný­mi zábav­ka­mi. Teraz je čas na ešte sústre­de­nej­šiu jaz­du.
 • Po dlh­šom obdo­bí sucha sa na ces­te nahro­ma­dí moto­ro­vý olej a iné mazi­vá. Hlav­ne v prvých hodi­nách daž­ďa sa vďa­ka tomu môže vytvá­rať nebez­peč­ná klz­ká vrstva. Maj­te to na pamä­ti a pris­pô­sob­te svo­ju jaz­du.
 • Udr­žuj­te odstup. Rátaj­te aspoň so 4 sekun­da­mi za vozid­lom idú­cim pred vami.
 • Brz­di­te skôr a men­šou silou, vyh­ne­te sa tak neča­ka­ným kolí­ziám s auta­mi pred vami či za vami.
 • Mys­li­te aj na chod­cov. Čas­to musia veno­vať pozor­nosť dážd­ni­ku či sú v kapuc­ni a daž­ďo­vé kvap­ky navy­še tlmia zvu­ky z oko­li­tej pre­máv­ky. A snaž­te sa ich neo­šplie­chať. :)
 • Nepou­ží­vaj­te tem­po­mat. Spo­lie­ha­nie sa na elek­tro­ni­ku vám ube­rá z pozor­nos­ti a zvy­šu­je reakč­ný čas. Navy­še, pri aqu­ap­la­nin­gu môže vaše auto dokon­ca zrých­liť.
 • Pri aqu­ap­la­nin­gu nebrz­di­te, nepri­dá­vaj­te plyn, netoč­te volan­tom. Drž­te ho v sme­re jaz­dy a šliap­ni­te na spoj­ku. Auto spo­ma­lí a môže opäť zís­kať kon­takt s vozov­kou. Ak už musí­te brz­diť, rob­te to pre­ru­šo­va­nie, prí­pad­ne využi­te ABS.
 • Veľ­ké mlá­ky rad­šej obchá­dzaj­te. Môžu byť zrad­né a skrý­vať veľ­ké jamy či iné nebez­pe­čen­stvo.
 • V prí­pa­de sil­nej hmly sle­duj­te čia­ry na ces­te.
 • Počas šmy­ku nedup­te na brz­dy, skôr ich udr­žia­vaj­te v rov­no­mer­nom tla­ku a vytoč­te ria­de­nie do sme­ru šmy­ku.
 • Ak je hmla ako mlie­ko ale­bo dážď prí­liš hus­tý a chce­te rad­šej zasta­viť, vždy dbaj­te na to, aby ste tak uči­ni­li mimo ces­ty, na odpo­čí­vad­le či par­ko­vis­ku.

Rada na záver a vlast­ne hlav­ne na úvod jaz­dy: Väč­šia opatr­nosť je vždy lep­šia ako spo­lie­ha­nie sa na šťas­te­nu.

Kontaktujte nás